VISUS 2|2016

 

GROTERE KANS OP ZELFMOORD BIJ LAGE VISUS?

Iedere editie lichten we een aantal wetenschappelijke onderzoeken in een korte samenvatting uit. Deze keer een onderzoek over het risico op zelfmoord bij een lagere visus en hoe femtophako voor een sneller visusherstel kan zorgen.

UP

WETENSCHAP: GROTERE KANS OP ZELFMOORD BIJ EEN LAGERE VISUS?

Twee wetenschappelijke onderzoeken kort samengevat

Iedere editie van Visus lichten we een aantal wetenschappelijke onderzoeken uit in een korte samenvatting. Deze keer een onderzoek over het risico op zelfmoord bij een lagere visus en een onderzoek naar hoe femtophako voor een sneller visusherstel kan zorgen.

Door de redactie

 

ONDERZOEK: GROTERE KANS OP

ZELFMOORD BIJ LAGERE VISUS

In dit artikel rapporteren Zuid-Koreaanse onderzoekers over een onderzoek naar de invloed van de visus op suïcidale ideatie, suïcidepogingen en depressie. Er is een verband gevonden tussen een lage visus en suïcidale ideatie of suïcidepogingen. Oogartsen zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen bij het helpen voorkómen van suïcidaliteit en suïcide bij patiënten met lage visus door hen te stimuleren om psychiatrische hulp te zoeken.

 

Verbanden tussen visus en psyche

Tussen 2008 en 2012 werd bij in totaal 28.919 voor de landelijke bevolking representatieve personen van 19 jaar of ouder die deelnamen aan de Korea National Health and Nutrition Examination Survey, een aanvullend oogonderzoek uitgevoerd. Gekeken werd naar verbanden tussen de best gecorrigeerde visus in het beste oog, in decimalen, en de geestelijke gezondheid van de deelnemers, zoals geïdentificeerd met multivariabele logistische regressie na correctie voor mogelijke biopsychosociale confounders.

 

Via rechtstreekse gesprekken werden de zelf gerapporteerde geestelijke gezondheid (aangaande suïcidale ideatie, suïcidepogingen en depressie), de Euro Quality of Life-Visual Analog Scale en de ervaring met hulpverlening geëvalueerd. Een nomogram werd opgesteld voor het risico op suïcidale ideatie.

 

Geen verband met depressie

Uit de multivariabele logistische regressie bleek dat er een verband was tussen een lage visus en suïcidale ideatie en suïcidepogingen, maar geen verband met depressie. Deelnemers met een visus tussen geen lichtperceptie en 0,2 hadden een bijna tweemaal verhoogd risico op suïcidale ideatie (gecorrigeerde OR 1,85; 95 procent BI 1,04–3,27) en een bijna driemaal verhoogd risico op suïcidepoging (gecorrigeerde OR 3,44; 95 procent BI 0,92–12,79) ten opzichte van deelnemers met een visus van 1,0. Tevens werden sociaal-demografische verschillen, onder andere in leeftijd en sociaal-economische status, gevonden voor suïcidale ideatie, suïcidepogingen en depressie. De score op de Euro Quality of Life-VAS daalde significant met lagere visus en was lager bij de deelnemers die een suïcidepoging hadden gedaan.

 

Achtergrondinformatie

Auteur: Rim TH1, Lee CS1, Lee SC1, Chung B1, Kim SS2; Epidemiologic Survey Committee of the Korean Ophthalmological Society.

Studie: Influence of visual acuity on suicidal ideation, suicide attempts and depression in South Korea.

Bron: Br J Ophthalmol. 2015 Aug;99(8):1112-9. doi: 10.1136/bjophthalmol-2014-306518. Epub 2015 Mar 2.

Website: bjo.bmj.com

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

ONDERZOEK: FEMTOPHAKO GEEFT

SNELLER VISUSHERSTEL

 

Uit een Duits onderzoek ter vergelijking van het visusherstel en de refractie-veranderingen na cataractextracties met behulp van de femtosecond-laser - ten opzichte van de resultaten van extractie met de normale phako-emulsificatie - is gebleken dat het gebruik van de femtosecond-laser leidde tot een sneller visusherstel, een geringere afwijking van de beoogde refractie, en snellere stabilisatie van de refractie.

 

Bij deze in het Center for Vision Science van de oogkliniek van de Ruhr-Universiteit in Bochum (Duitsland) uitgevoerde prospectieve gerandomiseerde intra-individuele cohortstudie werden de ogen behandeld met cataractextractie met behulp van de femtosecond-laser of met conventionele phako-emulsificatie met gepulseerd ultrageluid. Bij beide groepen werd een intra-oculaire lens (IOL) geplaatst.

 

Mate van afwijking

Voorafgaand aan de ingreep en twee uur, drie à vier dagen, één week en één, twee, drie en 6 maanden erna werden de manifeste refractie, gecorrigeerde afstandsvisus en de diepte van de voorste oogkamer bepaald. Dit om de mate van afwijking van de beoogde refractie, de positie van de IOL en de stabiliteit van de refractie, vast te stellen.

 

Honderd ogen van honderd patiënten werden behandeld met cataractextractie met behulp van de femtosecond-laser, terwijl bij de honderd tweede ogen conventionele phako-emulsificatie werd toegepast. Zes maanden na de ingreep konden 196 ogen worden geïncludeerd en geanalyseerd. Na zes maanden verschilde de refractie bij 90 ogen (92 procent) in de femtosecond-groep en 70 ogen (71 procent) in de conventionele groep minder dan ±0,50 D van de beoogde waarde, en bij 98 ogen (100 procent) van beide groepen was het verschil minder dan ±1,00 D.

 

Significante verandering

Het gemiddelde sferische equivalent van de refractie veranderde in de femtosecond-laser groep niet significant tussen één week en één maand, en veranderde in beide groepen niet significant tussen één, twee, drie en zes maanden na de ingreep.

 

Achtergrondinformatie

Auteur: Conrad-Hengerer I1, Al Sheikh M2, Hengerer FH2, Schultz T2, Dick HB2.

Bron: J Cataract Refract Surg. 2015 Jul;41(7):1356-64. doi: 10.1016/j.jcrs.2014.10.044.

Website: JCRS Journal